Mã số thuế người bán HHDV*
Mẫu số*
Ký hiệu hóa đơn*
Số hóa đơn*
Mã xác thực
Nhập mã xác thực (*)
 

Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ

Người bán HHDV
Địa chỉ
Trạng thái hoạt động
Cơ quan thuế quản lý

Thông tin hóa đơn

Mẫu số
Ký hiệu hóa đơn
Số hóa đơn
Hình thức hóa đơn
Ngày bắt đầu sử dụng/Ngày mua
Trạng thái hóa đơn
Ghi chú