Công ty CP công nghệ phần mềm kế toán VACOM
Phòng 2118, Tòa nhà Star City, 81 Lê Văn Lương,Thanh Xuân, Hà Nội
Website: http://vacom.com.vn - Hỗ trợ kê khai thuế http://vacom.vn
Phân bổ số thuế GTGT
Kỳ thuế:
STT Chỉ tiêu Chỉ tiêu trên tờ khai 01/GTGT Số tiền
1 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ (1) [34]
2 Doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trong kỳ (2) [27]
3 Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai
4 Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cần phân bổ trong kỳ (4) Tổng Cộng Nhóm 2 Cột số 7 của PL 01-2/GTGT
5 Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung được khấu trừ trong kỳ
6 Thuế GTGT của HHDV dùng riêng đc khấu trừ Tổng cộng Nhóm 1 Cột số 7 của PL 01-2/GTGT
7 Tổng thuế GTGT được khấu trừ [25]
Excel
Pdf